Domov O hpc História aktuality Partneri

Domov — História

História

4. apríla 2008

1.fáza

Dlhoročná snaha získať prostriedky na zakúpenie superpočítačového systému ako aj vysokovýkonných klastrov, ktoré by boli prepojené do výpočtového gridu vyústili do prvého stretnutia na pôde MŠ SR, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. apríla 2008. Témou k rokovaniu boli predložené analýzy orientované na využitie superpočítačov a vysokovýkonných klastrov v oblasti vedy a výskumu na celom území Slovenska. Analýzy boli vypracované na základe výzvy MŠ SR z konca mesiaca februára 2008. Výsledkom prvého stretnutia bolo vytvorenie dvoch pracovných skupín, ktorých úlohou bolo vytvoriť a predložiť návrh konceptu na vybudovanie centier/centra vysokovýkonnej výpočtovej techniky na Slovensku v rámci národných projektov ESF.

10. septembra 2008

Po vyhodnotení oboch predložených analýz pracovníkmi MŠ SR a Riadiaceho orgánu MŠ SR sa dňa 10. septembra 2008 uskutočnilo druhé rokovanie na pôde MŠ SR. Boli prerokované oba predložené návrhy národných projektov – Národné superpočítačové centrum a Slovak Grid. Výsledkom stretnutia bolo rozhodnutie pripraviť jeden návrh projektu pre vybudovanie infraštruktúry vysokovýkonnej výpočtovej techniky, ktorá bude obsahovať gridovú a superpočítačovú infraštruktúru.

10. marca 2009

Zlúčením oboch zámerov – vybudovať Národné superpočítačové centrum ako aj Národnú gridovú infraštruktúru (Slovak Grid), vznikol spoločný návrh projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP), ktorý bol na pracovnom stretnutí v KC Smolenice v dňoch 9. a 10. marca 2009 prerokovaný a schválený.

19. marca 2009

Návrh projektu SIVVP bol odovzdaný na MŠ SR ako podklad pre vypísanie výzvy na národný projekt v rámci Operačného programu výskum a vývoj. Zverejneniu výzvy predchádzala ešte oponentúra návrhu projektu pred Radou pre informatiku a informatizáciu v školstve dňa 27. apríla 2009, ktorá návrh projektu schválila a odporučila ministrovi školstva, aby na projekt bola vypísaná výzva. Uzavretá výzva na národný projekt SIVVP pod kódom OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 bola zverejnená 28. mája 2009.

1. decembra 2009

Národný projekt (NP) Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie bol schválený ministrom školstva dňa 1. decembra 2009 ako infraštruktúrny projekt v rámci OPVaV s celkovým rozpočtom 25 965 000 EUR.

rok 2012

inštalácia hardvérových prostriedkov zakúpených v rámci prvej fázy národného projektu SIVVP u všetkých partnerov projektu; sprístupnenie výpočtových systémov pre prvých používateľov

rok 2013

VS SAV získalo štatút pozorovateľa organizácie PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) združujúcej národné superpočítačové centrá v Európe; Vznik portálov pre registráciu používateľov a používateľských projektov a prezentáciu vedeckých výstupov projektu SIVVP

rok 2014

druhá fáza projektu: rozšírenie superpočítača Aurel a ostatných výpočtových prostriedkov patriacich do projektu SIVVP na základe skúseností z prvej fázy projektu; VS SAV sa stalo plnohodnotným členom organizácie PRACE

rok 2015

nový prevádzkový poriadok a systém zadávania projektov pre superpočítač Aurel a zriadenie projektovej komisie

rok 2016

ukončenie obdobia implementácie a záverečné vyúčtovanie v národnom projekte SIVVP, začiatok prvého roku monitorovacieho obdobia udržateľnosti

rok 2017

úprava prevádzkového poriadku pre superpočítač Aurel: možnosť dobrovoľných príspevkov na prevádzku; počet vedeckých článkov uvádzajúcich superpočítač Aurel v poďakovaniach: 89

rok 2018

Obdobie udržateľnosti a monitorovania projektu, nárast počtu používateľov výpočtových prostriedkov projektu SIVVP; počet vedeckých článkov uvádzajúcich superpočítač Aurel v poďakovaniach: 100