Popis projektu

Vitajte na stránkach Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP).

Národný projekt Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) bol vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci operačného programu Výskum a vývoj z financií Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Teritoriálne rozloženie SIVVP:

Projekt SIVVP je unikátnou príležitosťou ako s pomocou financií zo štrukturálnych fondov Európskej únie zlepšiť technickú infraštruktúru pre veľké množstvo slovenských výskumno-vývojových inštitúcií, ktoré budú môcť výsledky projektu využívať vo forme vysokovýkonných výpočtov na európskej úrovni. Vybudovanie počítačovej infraštruktúry na báze superpočítačov a gridov znamená zabezpečenie realizácie veľmi zložitých numerických výpočtov pre oblasti výskumu a vývoja.

Hlavným cieľom SIVVP je zriadenie regionálnych superpočítačových a gridových centier na pracoviskách Slovenskej akadémie vied a slovenských univerzitách. Navrhnutá infraštruktúra je modulárna a rozšíriteľná funkcionalitou, výkonovo aj úložným priestorom. Všetky obstarávané technológie a jej navrhnuté riešenia sú využiteľné i pri plánovanom rozširovaní siete SIVVP.

Zmluva o nenávratný finančný prostriedok zo štrukturálnych fondov EÚ na realizáciu projektu, ktorý predložil kolektív autorov vedený riaditeľom Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied Ing. Tomášom Lackom spolu s ďalšími partnerskými organizáciami vo svojej žiadosti o NFP, bola podpísaná 15.1.2010. Projekt SIVVP zabezpečuje dodanie počítačovej infraštruktúry tak pre vysokovýkonné počítanie ako aj pre gridové resp. klastrové výpočty nielen pre sedem samosprávnych krajov Slovenska ale aj pre Bratislavský samosprávny kraj.

Do prípravy a realizácie projektu SIVVP sa okrem Výpočtového strediska SAV (zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Tomáš Lacko) zapojili ďalšie partnerské pracoviská Bratislavského kraja, Ústav Informatiky SAV (zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (zodpovedný riešiteľ Ing. Peter Hermann). V zrkadlovom projekte realizovanom v ostatných krajoch Slovenska sú partnermi Výpočtové stredisko SAV (zodpovedný riešiteľ Ing. Tomáš Lacko), Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Košice (zodpovedný riešiteľ RNDr. Tibor Kožár, CSc.), Žilinská univerzita v Žiline (zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Penka Martincová, PhD.), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.) a Technická univerzita v Košiciach (zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Milan Šujanský CSc.).

Identifikačné údaje národného projektu SIVVP:

Cieľ: Konvergencia (K)
Kód výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1
Číslo zmluvy: OPVaV/NP/1/2010
ITMS kód projektu: 26210120002
Celkové oprávnené výdavky: 13 280 750,00 EUR
NFP z ERDF: 11 288 637,50 EUR
zo ŠR: 1 992 112,50 EUR
Trvanie projektu: Január 2010 – December 2014

Cieľ: Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (RKZ)
Kód výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1
Číslo zmluvy: OPVaV/NP/2/2010
ITMS kód projektu: 26230120002
Celkové oprávnené výdavky: 12 684 250,00 EUR
NFP z ERDF: 10 781 612,50 EUR
zo ŠR: 1 902 637,50 EUR
Trvanie projektu : Január 2010 – December 2014

V rámci projektu SIVVP sa postupne v rámci finančných možností venuje pozornosť aj komerčnému aplikačnému programovému vybaveniu.