História vývoja SIVVP

Dlhoročná snaha získať prostriedky na zakúpenie superpočítačového systému ako aj vysokovýkonných klastrov, ktoré by boli prepojené do výpočtového gridu vyústili do prvého stretnutia na pôde MŠ SR, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. apríla 2008. Témou k rokovaniu boli predložené analýzy orientované na využitie superpočítačov a vysokovýkonných klastrov v oblasti vedy a výskumu na celom území Slovenska. Analýzy boli vypracované na základe výzvy MŠ SR z konca mesiaca februára 2008. Výsledkom prvého stretnutia bolo vytvorenie dvoch pracovných skupín, ktorých úlohou bolo vytvoriť a predložiť návrh konceptu na vybudovanie centier/centra vysokovýkonnej výpočtovej techniky na Slovensku v rámci národných projektov ESF.

Po vyhodnotení oboch predložených analýz pracovníkmi MŠ SR a Riadiaceho orgánu MŠ SR sa dňa 10. septembra 2008 uskutočnilo druhé rokovanie na pôde MŠ SR. Boli prerokované oba predložené návrhy národných projektov – Národné superpočítačové centrum a Slovak Grid. Výsledkom stretnutia bolo rozhodnutie pripraviť jeden návrh projektu pre vybudovanie infraštruktúry vysokovýkonnej výpočtovej techniky, ktorá bude obsahovať gridovú a superpočítačovú infraštruktúru. Zlúčením oboch zámerov – vybudovať Národné superpočítačové centrum ako aj Národnú gridovú infraštruktúru (Slovak Grid), vznikol spoločný návrh projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP), ktorý bol na pracovnom stretnutí v KC Smolenice v dňoch 9. a 10. marca 2009 prerokovaný a schválený.

Dňa 19. marca 2009 bol návrh projektu SIVVP odovzdaný na MŠ SR ako podklad pre vypísanie výzvy na národný projekt v rámci Operačného programu výskum a vývoj. Zverejneniu výzvy predchádzala ešte oponentúra návrhu projektu pred Radou pre informatiku a informatizáciu v školstve dňa 27. apríla 2009, ktorá návrh projektu schválila a odporučila ministrovi školstva, aby na projekt bola vypísaná výzva. Uzavretá výzva na národný projekt SIVVP pod kódom OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1 bola zverejnená 28. mája 2009.

Národný projekt (NP) Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie bol schválený ministrom školstva dňa 1. decembra 2009 ako infraštruktúrny projekt v rámci OPVaV s celkovým rozpočtom 25 965 000 EUR.